Miras Hukuku

Bir kişinin ölümü yahut gaipliği ile birlikte, o kişiye ait terekenin, diğer adıyla kişi üzerinde bulunan tüm hak ve borçların nasıl paylaştırılacağı konusu gündeme gelmektedir. Bir kişinin ölümü ardından geride kalan mirasçılarını ilgilendiren her husus, bizzat Miras Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda bir yakını vefat eden ve gerek mirasçılarla gerek mirasın kendisi ile ilgili problem yaşayan ve hak kaybına uğramak istemeyen kişilerin mutlaka alanında uzman bir avukattan destek almaları gerekmektedir.

Miras Hukuku İle Bağlantılı Olarak Açılabilecek Davalar:

  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
  • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
  • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Mirasta tenkis davası,
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
  • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
  • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.