Yabancılar İçin Türkiye’de Taşınmaz Alma Rehberi

Son dönemde yabancı yatırımcılar için Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz alma konusu hem uygun fiyatlı mülk sahibi olmak, hem de vatandaşlık için gerekli şartları yerine getirmek bakımından çok merak edilen ve önemli ayrıntıları ihtiva eden bir konudur. Türkiye’de taşınmaz almak her ne kadar kolay görünse de kanunlar ile bu konuda çok önemli ve ayrıntılı sınırlamalar getirilmiştir.

Bu yazıda yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’den taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir, hangi şartlar ile taşınmaz satın alınabilir, satın alma işlemi ile ilgili sınırlamalar nelerdir gibi konu ile ilgili merak edilenleri ayrıntıları ile birlikte açıklayacağız.

Yabancıların Türkiye’den taşınmaz alınması öncesinde, taşınmazın devir işlemleri sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken çok fazla husus bulunmaktadır. Bu nedenle yabancıların Türkiye’de taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi ve satın almaya ilişkin işlemlerin deneyimli bir avukatın yardımı ile yürütülmesi çok büyük önem arz etmektedir.

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Almasında Öngörülen Sınırlandırmalar

Yabancıların Türkiye sınırları içinde taşınmaz almasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak satın alma işlemlerinin yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kanunları belirli sınırlamalar getirmektedir. Konu hakkında 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesinde düzenleme bulunmaktadır. Bunun yanında Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi 6302 sayılı Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yabancıların taşınmaz edinimlerine ilişkin aranan koşullarda önemli değişiklikler yapılmıştır. İlgili düzenlemelere göre yabancıların Türkiye’de taşınmaz almasına ilişkin sınırları sıralamak gerekirse:

Tüm ülkelerin vatandaşları Türkiye sınırları içerisinden taşınmaz satın alamaz. Satın alacak kişinin gerçek kişi olması halinde vatandaşlığının Cumhurbaşkanlığının izin verdiği vatandaşlıkta bulunması gerekir. Son yapılan değişiklikten önce 53 ülke ile sınırlı olan bu sayı kanun değişikliği ile 183’e çıkarılmıştır.

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alabilmesi için satın alınan taşınmazın toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün %10’unu geçmemelidir.

Gerçek kişilerin taşınmaz alımı ülke genelinde kişi başına 30 hektar ile sınırlandırılmıştır. Ancak bazı hallerde Cumhurbaşkanı tarafından bu sınır 60 hektar yüzölçümüne kadar genişletilebilir.

Tüzel kişiler içerisinde yalnızca ticari şirketler Türkiye’de taşınmaz alımı yapabilir. Ancak ticari şirketlerin taşınmaz satın alabilmeleri için öncelikle ilgili bakanlığa alacakları taşınmaz ile alakalı projelerini sunmaları gerekmektedir. Taşınmaz sunulan proje amacı dışında kullanılırsa Bakanlıkça taşınmazın tasfiyesi gerçekleştirilir.

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yabancılar taşınmaz satın alamamaktadır. Bu alanda kiralama yapmaları da yasaktır.

Bu sınırlamalara ek olarak Cumhurbaşkanının ek kısıtlama, sınırlama getirme hakkı vardır. Cumhurbaşkanı ülke menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde yukarıda belirtilmeyen sınırlamalar getirilebilir. Bu sınırlama tamamen yasaklama şeklinde de olabilir.

Yukarıda yer verilen sınırlamalara uygun hareket etmek oldukça önemlidir. Belirlenen sınırlamalara aykırı bir satın alma işlemi geçerli kabul edilmeyecektir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak açısından taşınmaz satın alma işlemlerini deneyimli bir avukattan yardım alarak gerçekleştirmek son derece önemlidir.

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Alırken Dikkat Etmesi Gerekenler

Yabancıların Türkiye’den mülk alırken dikkat etmesi gereken ve çok önemli bazı temel meseleler bulunmaktadır. 

Yabancının Türkiye’de ev alırken hak kaybına uğramamak açısından edinilen taşınmazın ipotek veya hacizli olmamasıdır. Zira taşınmaz üzerindeki bu gibi şerhler hem taşınmazın daha sonra satılmasını engelleyici olabilir hem de taşınmazı satın alan kişiyi maddi manevi kayba uğratabilir. Bu konuda Tapu Ve Kadastro Müdürlüğünden bilgi edinilebilmektedir.

Yabancılar taşınmaz alma işlemlerini aracı bir firma ile gerçekleştirmek isteyebilmektedirler, bu durumda taşınmazın alım satım işlemlerine bir firma aracılık edecek ise ilgili firmanın güvenilir olup olmadığını sorgulamak çok önemlidir. Bu konuda da muhakkak bir avukattan hukuki danışmanlık alınmalıdır.

Hak kaybı yaşamamak açısından satın alınacak evin imar durumu sorgulanmalıdır.

Satın alınan evin tapudaki sahibi bazen alım satım işlemlerine katılamayabilir, bu durumda mutlaka satıcının ve taşınmazı yetki ile satacak kişinin vekaletnamesi kontrol edilmelidir. Sahte vekaletname ile bu işlemlerin yapılması hususuna çok dikkat edilmelidir.

Taşınmazı alma sürecinde anlaşmazlık yaşanması halinde uyuşmazlığın giderilmesi için taşınmazın Türkiye’de bulunması sebebiyle Türkiye mahkemelerinde dava açılmalıdır.

Noterde yapılan işlemler taşınmazın satın alındığı anlamına gelmez. Noter huzurunda yapılan sözleşmeler taşınmaz satış vaadi niteliğindedir. Taşınmazın tam olarak satın alınabilmesi için tapu müdürlüklerinde yapılacak ve prosedürlere uygun resmi işlemler gerçekleştirilmelidir.

Görüldüğü üzere Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alırken dikkat etmesi gerekenler sayıca fazla ve oldukça önemlidir. Bu hususlardan herhangi birinin dikkatten kaçması geri dönülmez hatalara sebep olabilir. Muhtemel hataların önüne geçerek sürecin istenilen şekilde sonuçlanması için yapılması gereken deneyimli bir avukattan yardım almaktır.

Türkiye’den taşınmaz Satın Alacak Yabancılar İçin Gerekli Evraklar

Yabancıların Türkiye’den taşınmaz satın alabilmeleri için öncelikle alacakları taşınmaza karar vermeleri, daha sonra taşınmazın bulunduğu bölgeye ait tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Gerçek kişilerin yapacağı başvurularda yer alması gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yabancının kimlik ve pasaportu
  • Satın alınması planlanan taşınmaza yönelik rayiç değeri belgesi ( Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınabilecek bir belgedir.)
  • Taşınmazın konut, işyeri vb. bina olması halinde zorunlu deprem sigortası poliçesi
  • Taşınmazın tapu senedi
  • Satıcının ve alıcının fotoğrafı
  • Satın alma işlemi yurt dışında yapılmış olan bir vekaletname ile gerçekleştirilecek ise bu vekaletnamenin aslı, onaylı örneği ve tercümesi.

Özetle, yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alması çok fazla teknik ayrıntı içeren ve her aşaması dikkat gerektiren bir konudur. Yabancıların Türkiye’de taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenlere uygun davranması, hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi ve sürecin olumlu tamamlanması için tüm aşamalarda hukuki destek alınması çok önemlidir.

Sıkça sorulan sorular ve cevapları:

  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almasında mütekabiliyet ( karşılıklılık)  koşulu aranıyor mu?

2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesinde değişiklik öngören Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi 6302 sayılı Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde yapılan en göze çarpan değişiklik başvurularda aranan mütekabiliyet koşulunun kaldırılması olmuştur. Bu sayede yabancının vatandaşı olduğu ülkede Türk vatandaşı taşınmaz edinemese bile yabancı gerçek kişi Türkiye topraklarında taşınmaz edinebilecektir.

  • Türkiye’de taşınmaz satın almak isteyen bir yabancının, taşınmaz satın almadan önce ikamet izni alması gerekir mi?

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almaları için ikamet izni almaları gerekmemektedir.

  • Yabancı vatandaşların Türkiye’de taşınmaz almak için başvurusu reddedilirse ne yapmak gerekir?

Yabancının Türkiye’de taşınmaz almak için başvuruda bulunmasının ardından bu başvuru red ile sonuçlanabilir. Bu durumda gerekli tüm aşamaları eksiksiz ve doğru yaptığını düşünüyorsa, kişi taşınmazı almak istediği Tapu Müdürlüğünün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne itiraz başvurusunda bulunabilir.

  • Yabancılar Türkiye’den üzerinde ev bulunmayan tarla veya arsa satın alabilir mi?

Yabancı gerçek kişiler karşılıklılık şartı aranmaksızın ve yasal sınırlamalara uyarak ev, iş yeri, arsa, tarla vb. her türlü taşınmazı satın alabilir. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de edinecekleri taşınmazın toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı (300 dönüm) geçemez.

Diğer Yazılar

Mesaj Gönderin!

1136 Sayılı Kanunun 55. Maddesi gereği mevzuata uygun hazırlanan bu site tanıtım amacı taşımamaktadır.